Condicions generals de venda

REFERÈNCIA : COND2017CAT  100317

Les presents condicions generals d’utilització regeixen les relacions contractuals entre Artemis Gymkhanas Barcelona S.L., l’Organitzador del joc de pistes i gimcanes, anomenat “ARTEMIS”, i qualsevol persona física o moral que es vulgui beneficiar, per compte propi o per a terceres persones, de les prestacions proposades, anomenada “El Sol·licitant”. La reserva d’un joc de pistes implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals de venda d’ARTEMIS. Aquestes condiciones prevaldran per sobre de qualsevol altra condició general o particular que no hagi estat expressament acceptada per la societat ARTEMIS. La societat ARTEMIS es reserva el dret de poder modificar les seves condicions generales de venda. En aquest cas, les condicions aplicables seran les que estiguin en vigor en la data de la reserva.

 

Article I: L’Organitzador

La societat limitada, Artemis Gymkhanas Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb el número d’IVA intracomunitari ESB66293606 i amb seu social situada al Carrer de Radas 59, 2-2, 08004 Barcelona, ESPANYA, organitza jocs de pistes que permeten descobrir llocs tant coneguts com desconeguts d’una ciutat així com qualsevol tipus d’activitats relacionades.

 

Article II: Inici del joc

El dia en què tingui lloc el joc de pistes els participants han de trobar-se en el lloc i a l’hora que els hagin estat indicats. Par als retards , vegeu l’Article VII. En el punt de sortida, els equips els forma el Sol·licitant o l’Organitzador, segons el que prefereixi el Sol·licitant. Al representant de cada equip se li donarà una motxilla que conté un roadbook [llibre de ruta] i el material de joc necessari per al bon funcionament del joc de pistes. S’anuncia la sortida i els participants han d’arribar al punt final el més ràpid possible, segons el tipus de joc, mentre contesten a les preguntes i resolen els enigmes de la ruta. Les preguntes tenen a veure amb els detalls i la historia d’algun lloc, amb l’observació de llocs típics i atípics i/o amb el sentit comú de cada participant. Pot haver-hi proves físiques però aquestes s’esmenten en el lloc web d’ARTEMIS o es comuniquen als participants abans del joc per e-mail o de forma oral. En arribar, es fa un recompte de punts segons les respostes, la resolució de la recerca, el temps que hagi durat i la utilització o no d’ajuda telefònica/internet (segons el joc triat). S’ofereix una recompensa al millor equip (segons els serveis addicionals triats).

 

Article III: Condicions de participació

Els jocs de pistes ARTEMIS estan oberts a qualsevol persona física major de 18 anys. Pel que fa als menors d’edat, el joc està obert a ells sempre que estiguin sota la responsabilitat d’un representant o d’un tutor legal, que haurà d’autoritzar la participació del menor i enviar a ARTEMIS una exoneració de responsabilitat. ARTEMIS informa en les presents que els seus jocs de pistes estan principalment destinats a participants adult, a excepció dels jocs presentats en format infantil. Les inscripcions a un joc de pistes públic es poden fer de forma individual o en equip. Si el participant s’inscriu sol o en parella i no ha fet una petició explícita en la seva inscripció, podrà ser associat a d’altres participants per formar un equip de joc (només en el cas d’esdeveniments puntuals).

 

Article IV: Sessions

Existeix una diferència entre “sessions públiques” (esdeveniments organitzats en una data i a una hora precises per ARTEMIS en els quals es poden inscriure particulars) i “sessions privades” (que corresponen a esdeveniments organitzats especialment per particulars o entitats privades o publiques que escullen el joc, la data i l’hora o altres modalitats a mida).

Article IV-I: Particulars

Article IV-I-1: Sessions públiques

Article IV-I-1-1: Inscripció

El Sol·licitant que desitgi inscriure’s a una sessió pública haurà de fer-ho en línia, per correu electrònic, a través de la pàgina de Facebook d’ARTEMIS o mitjançant qualsevol altre sistema de reserva posat a la disposició del públic.

El Sol·licitant indicarà el número de places, la tarifa, el seu nom i cognom, la seva adreça de correu electrònic i el seu número de telèfon. La seva inscripció per e-mail o a través de Facebook implicarà l’acceptació de les presents Condicions generals de venda. A continuació, confirmarà aquestes informacions i efectuarà el pagament mitjançant una transferència bancària al compte d’ARTEMIS que figura a continuació. Haurà d’enviar per correu electrònic a ARTEMIS el comprovant de pagament 24 hores abans del joc. Una vegada el pagament hagi estat validat, s’enviarà un e-mail de confirmació al correu electrònic usat per a la inscripció. El Sol·licitant estarà informat a temps real del nombre de places disponibles. Atès que el nombre de places és limitat, ARTEMIS només es pot comprometre a satisfer al Sol·licitant segons disponibilitat. En el cas que la sessió desitjada pel Sol·licitant estigui completa, el Sol·licitant haurà d’escollir una altra sessió.

Les dades bancàries d’ARTEMIS, a tots els efectes, són les següents:

Banc: Banc Sabadell

Número de compte (IBAN): ES4000811760600001019809

Titular: Artemis – Gymkhanas Barcelona, S.L.

 

El nostre servei d’atenció al client està disponible per correu electrònic (artemis.contactinfo@gmail.com), per telèfon (+34 630100258 / 665444287) o per via postal (Carrer de Radas 59, 2-2, 08004 BARCELONA, ESPANYA).

 

Article IV-I-1-2: Preus

Els preu s’indiquen en euros amb tots els impostos inclosos excepte excepcions (informació comunicada de forma expressa). L’ IVA (Impost sobre el Valor Afegit, conforme a la llei espanyola) aplicable correspon al 21% del total. ARTEMIS es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. No obstant això, la participació serà facturada en base a les tarifes en vigor en el moment de fer la reserva.

 

Article IV-I-1-3: Condicions de pagament

El saldo restant del total a pagar haurà de ser abonat mitjançant transferència bancària al compte d’ARTEMIS, les coordenades del qual han estat indicades anteriorment, 24 hores abans del joc (i s’haurà d’enviar per correu electrònic el comprovant de pagament; vegeu l’Article IV-I-1-1: Inscripció). Si el dia del joc el nombre de participants és superior al que es va indicar, s’haurà d’abonar la diferencia exacta en metàl·lic el mateix dia.

 

Article IV-I-2: Sessions privades

Article IV-I-2-1: Inscripció

El Sol·licitant que desitgi inscriure’s a una sessió privada haurà de fer-ho en línia per correu electrònic.

El Sol·licitant indicarà el nombre de places, la tarifa, el seu nom i cognom, la seva adreça de correu electrònic, el seu número de document d’identitat i el seu número de telèfon. La seva inscripció per e-mail i el pagament de tot o part de l’import final implicarà l’acceptació de les presents Condicions generals de venda. Desprès confirmarà aquestes informacions i efectuarà el pagament de la paga i senyal mitjançant una transferència bancària al compte d’ARTEMIS, excepte si la petició s’efectua la mateixa setmana del joc, en aquest cas s’haurà d’abonar l’import total. Una vegada que el pagament hagi estat validat, s’enviarà un e-mail de confirmació al correu electrònic usat per a la inscripció. En el cas que la sessió desitjada pel Sol·licitant estigui completa, el Sol·licitant serà degudament informat abans d’abonar la paga i senyal i haurà d’escollir una altra sessió.

El nostre servei d’atenció al client està disponible per correu electrònic (artemis.contactinfo@gmail.com), per telèfon (+34 630100258 / 665444287) o per via postal (Carrer de Radas 59, 2-2, 08004 BARCELONA, ESPANYA).

 

Article IV-I-2-2: Preus

Els preu s’indiquen en euros amb tots els impostos inclosos excepte excepcions (informació comunicada de forma expressa). L’ IVA (Impost sobre el Valor Afegit, conforme a la llei espanyola) aplicable correspon al 21% del total. ARTEMIS es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. No obstant això, la participació serà facturada en base a les tarifes en vigor en el moment de fer la reserva.

 

Article IV-I-2-3: Condicions de pagament

El pagament de la participació en sessions privades de jocs de pistes d’ARTEMIS s’efectua mitjançant una transferència bancària.

Les dades bancàries d’ARTEMIS són les següents:

Banc: Banc Sabadell

Número de compte (IBAN): ES4000811760600001019809

Titular: Artemis – Gymkhanas Barcelona, S.L.

 

La paga i senyal del 30% de l’import total s’haurà d’abonar a ARTEMIS en un termini que permeti garantir la reserva del joc. El justificant d’aquest pagament s’haurà d’enviar per correu electrònic a ARTEMIS.

El saldo restant del total a pagar haurà de ser abonat mitjançant transferència bancària al compte d’ARTEMIS, les coordenades del qual han estat indicades anteriorment, 2 (dos) dies hàbils abans del joc (i s’haurà d’enviar per correu electrònic el comprovant de pagament; vegeu l’Article IV-I-2-1: Inscripció). Si el dia del joc el nombre de participants és superior al que es va indicar, s’haurà d’abonar la diferencia exacta en metàl·lic el mateix dia.

El pagament d’una paga i senyal s’aplicarà únicament en cas que la reserva de joc es produeixi en un termini inferior a 5 (cinc) dies hàbils abans del joc. En cas que el termini de la reserva sigui igual o inferior a 5 (cinc) dies hàbils, s’haurà d’abonar l’import complet del joc.

 

Article IV-II: Entitats publiques o privades

Article IV-II-1: Petició de pressupost

El Sol·licitant que desitgi organitzar una sessió privada per la seva empresa o per clients de la mateixa, podrà demanar un pressupost a través de la pàgina web d’ARTEMIS (www.gymkhana-barcelona.com), per correu electrònic (artemis.contactinfo@gmail.com), o bé per telèfon ((+34 630100258 / 665444287). La seva petició serà atesa pel servei comercial d’ARTEMIS que li farà arribar un pressupost el més aviat possible.

 

Article IV-II-2: Preus

Els preu s’indiquen en euros amb tots els impostos inclosos excepte excepcions (informació comunicada de forma expressa). L’IVA (Impost sobre el Valor Afegit, conforme a la llei espanyola) aplicable correspon al 21% del total. ARTEMIS es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. No obstant això, la participació serà facturada en base a les tarifes en vigor en el moment de fer la reserva.

 

Article IV-II-3: Condicions de pagament

El pagament s’efectua mitjançant una transferència bancària al compte d’ARTEMIS que figura a continuació.

Banc: Banc Sabadell

Número de compte (IBAN): ES4000811760600001019809

Titular: Artemis – Gymkhanas Barcelona, S.L.

 

Article IV-II-3-1: Paga i senyal

Per grups de menys de 10 persones, la reserva serà efectiva en el moment de fer un dipòsit del 30% del preu total. Recomanem reservar amb 15 dies d’antelació.

Per grups de menys de 11-30 persones, la reserva serà efectiva en el moment de fer un dipòsit del 30% del preu total, sempre que hi hagi places disponibles. Recomanem reservar 1 (un) mes abans de la data del joc.

Per grups de menys de 30 a 100 persones, la reserva serà efectiva en el moment de fer un dipòsit del 50% del preu total, sempre que hi hagi places disponibles. Recomanem reservar 2 (dos) mesos abans de la data del joc.

Pels grups de més de 100 persones, la reserva serà efectiva en el moment de fer un dipòsit del 50% de l’import total, sempre que hi hagi places disponibles. Recomanem reservar 6 (sis) mesos abans de la data del joc.

La reserva i la preparació del joc només seran efectives en el moment en què es rebi la paga i senyal o el justificant corresponent enviat per correu electrònic a ARTEMIS.

La paga i senyal es podria haver abonat en base a un nombre de participants superior o inferior al nombre de participants efectius el dia de l’esdeveniment, però aquest nombre haurà de ser proper al nombre real de participants.

Article IV-II-3-2: Saldo restant

El nombre real de participants serà comunicat per part del Sol·licitant a ARTEMIS:

– En el cas de grups de menys de 50 persones: 7 (set) dies hàbils abans de la data del joc.

– En el cas de grups de 100 persones o més: 10 (deu) dies hàbils abans de la data del joc.

El nombre final de participants confirmat segons els terminis indicats anteriorment serà la base de la facturació final.

La quantitat final a pagar serà abonada pel Sol·licitant 5 (cinc) dies hàbils abans de la data del joc. El Sol·licitant haurà d’enviar a ARTEMIS el comprovant del pagament per correu electrònic a la següent adreça: artemis.contactinfo@gmail.com.

Si el dia de l’esdeveniment, el nombre de participants és superior al que el Sol·licitant havia anunciat, ARTEMIS emetrà després de l’esdeveniment una factura addicional corresponent al nombre de jugadors suplementaris. La diferència de facturació haurà de ser abonada pel Sol·licitant 5 (cinc) dies hàbils a partir de la data d’enviament per correu electrònic de la factura rectificada.

 

Article V: Disminució física

El Sol·licitant informarà a l’Organitzador de les necessitats practiques en funció de la disminució física 24 hores després de la reserva. Si l’accés al joc no fos possible per manca d’infraestructures durant la ruta, no serà responsabilitat d’ARTEMIS.

 

Article VI: Cancel·lacions

En cas de cancel·lació per part del Sol·licitant, el Sol·licitant es compromet a avisar a l’Organitzador per correu electrònic. En cas de cancel·lació per part de l’Organitzador, aquest es compromet a avisar al Sol·licitant per correu electrònic.

Article VI-I: Cancel·lació per part del Sol·licitant

Una vegada que s’ha abonat la paga i senyal de la reserva (tal com s’indica en la secció “Condicions de pagament”), el Sol·licitant pot cancel·lar l’activitat però serà sancionat segons les modalitats següents.

ARTEMIS es reserva el dret de conservar l’import de la paga i senyal en els casos següents:

– Si el Sol·licitant no abona l’import corresponent al saldo restant de conformitat amb les disposicions dels Articles IV-I-1-3, IV-I-2-3 et IV-II-3-2 de les presents condicions de venda, abans de l’esdeveniment mitjançant transferència bancària i posterior enviament del comprovant de pagament per correu electrònic, tot això sense previ avís a l’Organitzador.

– Si el Sol·licitant cancel·la el joc amb una antelació inferior a 3 (tres) dies hàbils abans del joc, sense apel·lar a causes de força major, de conformitat amb el que contempla l’article 1105 del Codi Civil.

 

ARTEMIS conservarà un 10% de l’import total i deixarà un 20% de l’import total a disposició del Sol·licitant per que pugui fer-ho servir en un nou joc de pistes dins el termini d’un any a partir de la data de cancel·lació en els casos següents:

– El Sol·licitant comunica la cancel·lació del joc en un termini superior o igual a 3 (tres) dies hàbils per una causa que no sigui de força major, de conformitat amb el que contempla l’article 1105 del Codi Civil.

– El Sol·licitant cancel·la el mateix dia de l’esdeveniment per les raons meteorològiques i mediambientals següents: pluja, neu, forta contaminació.

ARTEMIS conservarà un 10% de l’import total en els casos següents:

– El Sol·licitant cancel·la apel·lant a causes de força major de conformitat amb el que contempla l’article 1105 del Codi Civil.

 

Article VI-II: Cancel·lació per part de l’Organitzador

En cas de cancel·lació per par de l’Organitzador pel motiu que sigui, se li retornarà al Sol·licitant la quantitat íntegra que hagués abonat o podrà tornar a programar-se el joc. El Sol·licitant no podrà en cap cas demandar a l’Organitzador per danys i perjudicis.

 

Article VII: Horaris i retards

És imperatiu respectar les hores de trobada indicades en els tiquets/correu electrònic de confirmació. En cas de retard, al participant se li podria negar l’accés al joc.

Es considerarà als participants absents si arriben més de 15 minuts després de l’hora acordada si el retard no es comunica amb antelació. En cas que es comuniqui el retard, es descomptarà el temps del temps previst pel joc. ARTEMIS es reserva el dret d’anular el joc si el temps de retard no és considerat acceptable per la seva part.

 

Article VIII: Reemborsaments

Tota prestació interrompuda, escurçada o no consumida i no comunicada no donarà lloc a cap tipus de reemborsament.

 

Article IX: Vals de regal

Article IX-I : Vals de regal

Artemis Gymkhanas Barcelona posa a la venda vals de regal corresponents a 1 plaça gratuïta per a un joc de pistes a escollir, que poden ser utilitzats durant l’any natural a partir de la data d’enviament/de lliurament en mà. El Sol·licitant de un val de regal de “1 Plaça gratuïta” en un dels jocs de pistes ARTEMIS haurà de contactar amb el servei d’atenció al client d’ARTEMIS per e-mail a artemis.contactinfo@gmail.com, per telèfon al +34 630100258 / 665444287, o per via postal: Carrer de Radas 59, 2-2 08004 BARCELONA ESPAÑA. El Sol·licitant indicarà aleshores el seu cognom, el seu nom, el seu correu electrònic, la quantitat de vals de Regal que desitgi comprar i l’adreça de correu electrònic a la que s’ha d’enviar. Segons la legislació vigent, el participant té dret a accedir, rectificar o eliminar la informació proporcionada. Aquest dret es pot exercir en línia enviant un e-mail a artemis.contactinfo@gmail.com. En les 48 hores següents a la rebuda de la petició d’un Val de Regal, el Sol·licitant rebrà un e-mail confirmant la seva comanda i indicant la quantitat a pagar pel mateix. Els Vals de Regal perduts, robats o falsificats no donen dret ni a canvi ni a reemborsament. El Sol·licitant o el Beneficiari serà considerat com a únic responsable de qualsevol ús donat als Vals de Regal. El Sol·licitant té el dret d’informar al Beneficiari pel que fa al funcionament dels Vals de Regal.

 

Article IX-II : Vals “2 pel preu d’1”

Artemis Gymkhanas Barcelona ofereix com recompensa als que guanyen els seus jocs o concursos en línia uns vals “2 pel preu d1” que corresponen a 1 plaça gratuïta en un joc de pistes a escollir, quan es paga per una plaça en el mateix joc o en un de preu equivalent. Aquest val podrà ser utilitzat durant 1 any a partir de la data d’enviament o de lliurament en mà. El propietari d’un val “2 pel preu d’1” en un dels jocs de pista ARTEMIS ha de contactar amb el servei d’atenció al client d’ARTEMIS enviant un correu electrònic a artemis.contactinfo@gmail.com, trucant per telèfon al +34 630100258 / 665444287, o per via postal: Carrer de Radas 59, 2-2 08004 BARCELONA ESPANYA. El Sol·licitant indicarà el seu nomi cognoms, el seu correu electrònic i el joc escollit. La plaça gratuïta ha de ser utilitzada obligatòriament per al mateix joc (o un joc d’igual preu) pel qual es va pagar. Segons la legislació vigent, el participant té dret a accedir, rectificar o eliminar la informació proporcionada. Aquest dret es pot exercir en línia enviant un e-mail a artemis.contactinfo@gmail.com. El procés de reserva del joc és el mateix que el que ha estat descrit a la secció IV-I de les presents condicions de venda. Els Vals “2 pel preu d’1” perduts, robats o falsificats no donen dret ni a canvi ni a reemborsament. El Sol·licitant o el Beneficiari serà considerat únic responsable de qualsevol ús donat als vals “2 pel preu d’1”.

 

Article X: Termini de retractació

D’acord amb les disposicions de l’Article L.121-20 del Codi de Consum, el comprador que compri un bé o una prestació de servei a distancia d’un professional, disposa de fins 7 dies francs per canviar d’idea sobre la seva compra, sense haver de justificar-ho o pagar una penalització (excepte si ha suposat algun cost). Per una altra banda, el dret de retractació no existeix en el cas de contractes per prestacions de serveis per allotjament, transport, restauració i oci, que es proporcionen en una data o en intervals específics. Per tant, les prestacions d’Artemis Gymkhanas Barcelona no estan subjectes a aquest retard.

 

Article XI: Litigis i responsabilitats

Els participants de les sessions publiques i privades estan autoritzats a intentar que els altres equips s’equivoquin, donant-los pistes falses per exemple, però en cap cas serà tolerada la violència física. Els Organitzadors esperen que els participants tinguin un comportament d’acord amb el joc net. Qualsevol intent de fer trampes, de frau o qualsevol acte violent suposarà l’anul·lació de la participació del seu autor. Artemis Gymkhanas Barcelona es declara lliure de responsabilitat d’accidents, de tot perjudici que pugui esdevenir sobre els participants durant l’esdeveniment i de tot perjudici que aquests puguin causar. S’apel·la a la responsabilitat individual de cada participant durant la seva participació en les sessions. Durant el joc de pistes, es proporcionarà un número de telèfon a cada equip per si és necessari posar-se en contacte amb l’Organitzador. ARTEMIS és el propietari del material (motxilla per portar el material i el material que conté) que està a disposició dels participants durant el joc de pistes. Els participants es comprometen a restituir tot el material a l’Organitzador en el punt d’arribada del joc de pistes. En cas contrari, l’Organitzador no dubtarà en trucar a les autoritats competents. La participació en els jocs de pistes ARTEMIS implica l’acceptació sense reserva d’aquest reglament en la seva totalitat.

 

Article XII: Atribució de competències

Les parts acorden que aquest contracte queda subjecte a la llei espanyola. En cas de litigi, les parts procuraran resoldre l’assumpte de forma amistosa. Qualsevol disputa que no pugui resoldre’s amistosament se sotmetrà als tribunals de jurisdicció de Barcelona.

 

Article XIII: Protecció de dades

Les dades personals recollides durant la inscripció a les sessions són tractades conforme a la Llei de Protecció de Dades de 6 de gener de 1978. Tots els participants, així com els seus representats legals si són menors, disposen, segons l’article 27 d’aquesta llei, del dret d’accedir o modificar qualsevol dada personal que els concerneixi. Qualsevol sol·licitud d’accés, modificació o eliminació ha de ser dirigida a artemis.contactinfo@gmail.com. D’altra banda, els Organitzadors garanteixen la seguretat i la protecció de les dades personals proporcionades i es comprometen a no passar aquestes dades a terceres persones.

 

Article XIV: Drets de propietat literària i artística

D’acord amb les lleis que regeixen els drets de propietat literària i artística, la reproducció, la representació o l’ús de la totalitat o part dels elements d’aquestes sessions de jocs de pistes, incloent els trencaclosques, les preguntes i els mitjans i materials varis, estan estrictament prohibits dota amenaça d’enjudiciament.

 

Article XV: Drets d’imatge

Tota persona que participi en el joc de pistes accepta implícitament cedir els seus drets d’imatge en el context de reportatges, fotos generals o vídeos realitzats durant el joc. En cas que un participant no desitgi cedir el seus drets d’imatge, haurà de fer una petició explícita per correu electrònic enviat a artemis.contactinfo@gmail.com o mitjançant un escrit que haurà de lliurar abans de la sortida del joc de pistes. La participació en aquestes rutes amb preguntes implica l’acceptació sense reserves del present reglament íntegrament. En cas d’existir dubtes sobre el present reglament, s’hauran de sotmetre per correu electrònic a l’adreça artemis.contactinfo@gmail.com .